Specialpædagogisk Rådgivning SPPR

Specialpædagogisk Rådgivning SPPR
Kontaktperson: Gitte Westerskov Schøsler

Elever som modtager et specialpædagogisk undervisningstilbud hos Fønix er visiteret via SPPR i Odense kommune. Afdelingen modtager elever både fra Odense kommune og fra de øvrige fynske kommuner.

Elevgruppen er elever med en neurologisk funktionsforstyrrelse og eller en neuropsykiatrisk lidelse. Konkret kan der være tale om diagnostiske profiler med ADHD/ADD, hjerneskader som følge af for tidlig fødsel, erhvervede hjerneskader. Eleverne har specifikke indlæringsvanskeligheder, som følge heraf har de nedsat funktionsevne – fagligt, socialt og personligt. Eleverne ses ofte med belastningssymptomer / for længe i overkrav, i form af mistrivsel, adfærds problematikker, angst, tristhed, manglende motivation for indlæring og ensomhed.

Desuden består elevgruppen af elever med et moderat til et svært fysisk funktionshandicap. Konkret kan der her være tale om elever med diagnoser som cerebral parese, rygmarvsbrok, muskelsvind, epilepsi eller andre neurologiske- neuromuskulære sygdomme. Hvortil eleven har specifikke indlæringsvanskeligheder – ofte med vanskeligheder indenfor koncentration/opmærksomhed, hukommelse og sprog. Eleverne har brug for en skoledag som tilgodeser det fysiske funktionshandicap med individuelle løsninger – dertil en tværfaglig personalegruppe.